Yasalar ve Yönetmelikler

KARAR 2022/02

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin; kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

 1. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerin çalışmalarının tümünün değerlendirmeye alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ölçü birimini ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. Azami öğrenim süresi; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi c fıkrasındaki süreyi kapsar.
 3. Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanını,
 • Dekan: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
 1. Ders kredisi: Bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,
 2. Ders sorumlusu: Bir yarıyıl/yıl içinde teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri derslerin sorumlu öğretim üyesini,
 3. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünü,
 4. Fakülte Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
 • Fakülte: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
 1. GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
 • İntibak Komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,
 1. Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
 2. ÖİDB: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 3. Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
 4. Rektörlük: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
 5. Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak seçilen danışmanca onaylanan dersleri,
 6. Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
 7. Üniversite Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 • Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
 1. YANO: Yarıyıl/Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması,
 2. Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
 3. Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda olduğu dersleri,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Kayıt, Yatay Geçiş, Ders İntibak İşlemleri, Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Ders Kayıtları ve Kayıt Dondurma

İlk kayıt

MADDE 5– (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle e-devlet üzerinden ya da şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırırlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Fakülteye kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini öğrenmeye ve icra etmeye engel bir durumu olmaması gerekir. Öğrenimi sırasında mesleğini öğrenmesine veya icra etmesine engel teşkil edecek bir sağlık özrü ortaya çıkan öğrencilerden, Yönetim Kurulu kararı ile sağlık kurulu raporu istenebilir. Raporunun olumsuz olması halinde durum, değerlendirilmek üzere üst yönetime iletilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

 Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders intibak işlemleri

MADDE 7– (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, Fakülte İntibak Komisyonu’nun görüşleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8– (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında ilgili yıl için Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen katkı payı, öğrenim ücreti ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirmeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz.

Ders kayıtları

MADDE 9– (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili yükümlülükleri yerine getirdikten sonra ders kaydını yapar, danışmanının ders programını onaylaması ile kaydı yenilenir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde ders kaydı yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci hakkında AFSÜ Önlisans ve Lisans Öğreniminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Hakları Uygulama Esaslarına göre işlem yapılır.

 (3) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Bir dersi normal yarıyıl/ yılda alamayan öğrenciler ile bir dersten FF ve DZ alan öğrenciler bu derse, dersin tekrar verildiği ilk yarıyıl/yılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Dersler ve klinik uygulama (staj) programları eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Yeni kayıt olan ve kaydını yenileyen öğrenci o yarıyıl/yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.

Muafiyetler

MADDE 10– (1) Her eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Dil muafiyet sınavı ile Bilgisayar dersi muafiyet sınavı yapabilir. Bu sınavlarda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alarak başarılı öğrencilere Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre harf notu verilir.

Kayıt dondurma 

MADDE 11– (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak bir yıl için kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12– (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için eğitim-öğretim yılı başında Dekanlık tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, mezun oluncaya kadar öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda alacağı dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını yeniletip danışmanlarına onaylatması gerekir.

Dersler

MADDE 13– (1) Dersler, zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, programda yer alan seçmeli gruptan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen, öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak, seçerek alabileceği ve mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirlenen derslerdir.

Eğitim-öğretim programı ve yürütme ilkeleri

MADDE 14– (1) Fakülte Eğitim-öğretim programları, akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yarıyıl/yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsamaktadır. Program, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve müfredattaki dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir. Dekan’ın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile dekan yardımcılarından birisi Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Başkanı olarak görevlendirilir. Dekan’ın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile her sınıf için bir öğretim üyesi Eğitim-Öğretim Koordinatörü olarak görevlendirilir. Eğitim-Öğretim Koordinatörlerin görevleri Dekanlık tarafından hazırlanacak olan uygulama esasları ile düzenlenir.

(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

 1. a) Program bilgi paketinde, program hakkında genel bilgi, diploma programına ait genel hükümler, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.
 2. b) Ders bilgi paketinde, dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS, öğrenci iş yükü tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) Fakülte eğitim-öğretim programı aşamalarıyla ilgili esaslar:

 1. a) Preklinik Eğitimi (1., 2. ve 3. sınıflar): Hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Laboratuvar ve pratik uygulama; 1, 2 ve 3. sınıflarda mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir.
 2. b) Üçüncü sınıfın bahar dönemimde, ilk üç yılda mesleki dersler kapsamında edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere klinik gözlem yapılmaktadır. Bu klinik gözlemlerin süresi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 1., 2. ve 3. sınıflarda laboratuvar/pratik uygulamalarda ve teorik derslerde devam zorunludur.
 3. c) Tüm derslerde devamlılık elektronik veya yazılı yoklama ile kayıt altına alınır. Elektronik yoklama kaydı alınırken öğrenciler yüzlerinin tanınır bir biçimde ekranda çıkmasından sorumludurlar. Kameranın öğrenci kartı ile kapatılması, kamera karşısına geçilmeden veya birden fazla öğrencinin toplu halde kamera karşısına geçmesi durumlarında oluşturulan yoklama kayıtları silinmektedir. Yoklama kartını bir başkası aracılığı ile yoklama cihazlarına okutturan ve bu duruma yardım eden öğrencilerin tespiti sonucunda ilgili öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Mazeretler de (rapor vb.) dâhil olmak üzere teorik saatlerin %30’undan, laboratuvar/pratik saatlerin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına ve kurtarma sınavına alınmaz. Tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yılsonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

 1. d) 1., 2. ve 3. sınıflarda, laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, ilgili dersin laboratuvar/pratik uygulamaları için aranan asgari koşulları verilen sürede tamamlayarak yerine getirmiş olmaları/teslim etmeleri zorunludur. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

e)Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilebilir. Telafi süresi, laboratuvar/pratik çalışmanın sonunda, eğitim öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilebilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili ana bilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

f)Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine final hakkı verilir. Laboratuvar/pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan ve sonucunda sınav hakkı kazanamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersi gelecek eğitim öğretim yılında tekrar eder.

g)1., 2. ve 3. sınıflarda laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde laboratuvar/pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları Eğitim-Öğretim yılı başında, ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

ğ) Klinik Uygulamalı Eğitim (4. ve 5. sınıf): Ana bilim dalları temelinde ayrılmış önceden belirlenmiş sürelerde hasta uygulamalı süreçleri kapsar. Fakültede 4 üncü ve 5 inci sınıf klinik ağırlıklıdır. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanır.

 1. h) 4. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi derslerinin klinik/pratik uygulamaları ile 5. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (klinik uygulama), Diş Hastalıkları ve Tedavisi (klinik uygulama), Endodonti (klinik uygulama), Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (klinik uygulama), Ortodonti (klinik uygulama), Pedodonti (klinik uygulama), Periodontoloji (klinik uygulama) ve Protetik Diş Tedavisi (klinik uygulama) derslerinin klinik/pratik uygulamaları gruplar halinde dönüşümlü olarak klinikte yapılır.

ı) 4. ve 5. sınıfların klinik uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirlenir. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları çalışmalar, ilgili ana bilim dalı başkanlıklarınca eğitim öğretim yılı başında iki hafta içinde ilan edilir.

 1. i) Öğrenciler 4. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi derslerinden yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yapmakla yükümlü oldukları klinik/pratik çalışmalarını, ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır.
 2. j) 4. sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına giremez. İlgili ana bilim dalı tarafından ilan edilecek olan baraj puanını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir.
 3. k) Bu maddenin (j) bendindeki sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan 4. sınıf öğrencisi bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan veya telafi süresi verilmediği durumlarda 4. sınıf öğrencisi başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar eder.
 4. l) 5. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (klinik uygulama), Restoratif Diş Tedavisi (klinik uygulama), Endodonti (klinik uygulama), Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (klinik uygulama), Ortodonti (klinik uygulama), Pedodonti (klinik uygulama), Periodontoloji (klinik uygulama) ve Protetik Diş Tedavisi (klinik uygulama) kliniklerinde klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, klinik uygulama süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.
 5. m) 5. sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını eğitim öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci klinik uygulama sonu sınavına giremez ve gelecek eğitim öğretim yılında veya dekanlık tarafından ilan edilecek tarihlerde klinik uygulamayı tekrar eder.
 6. n) 5. sınıfta klinik uygulama sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci klinik uygulama süresi içinde ilgili ana bilim dalınca sözlü veya yazılı olarak teorik ve ana bilim dalınca uygun görüldüğü takdirde, önce klinik uygulama sonu pratik sınavına alınır.
 7. o) Sözlü sınavda ilgili ana bilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. ana bilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir. Klinik uygulama sonu pratik sınavda değerlendirme başarılı/başarısız olarak yapılır. Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı olan öğrenci, sözlü veya yazılıdan oluşan teorik sınava girme hakkı kazanır.

ö) Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı olamayan öğrenci klinik uygulama sonu teorik sınavına giremez ve klinik uygulama sonu bütünleme sınavına kalır. Klinik uygulama sonu teorik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin klinik uygulama sonu pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve klinik uygulama sonu bütünlemede sadece teorik sınava girer.

 1. p) Klinik uygulama sonu bütünlemede klinik uygulama sonu pratik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci, gelecek eğitim öğretim yılında klinik uygulamayı tekrar eder. Klinik uygulama sonu bütünlemede teorik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci gelecek eğitim öğretim yılında klinik uygulamayı tekrar eder.
 2. r) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders uygulaması yapılması kabul edilmez.
 3. s) ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya uygulama için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

 Eğitim süreleri

MADDE 15– (1) Klinik öncesi sınıflarda (1, 2, 3. sınıflar) eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı ara sınavlar dahil olmak üzere en az otuz haftadan oluşur.

(2) Klinik sınıflarda (4., 5. sınıflar) teorik dersler eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı ara sınavlar dahil olmak üzere en az otuz haftadan oluşur.

(3) 4. ve 5. sınıfların klinik (pratik) uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünce belirlenir. 4 ve 5. sınıfta klinik çalışma süresi en az 10 yarım iş günü olacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca devam ettirilir. Protetik Diş Tedavisi klinik (pratik) uygulama süresi iki grup halinde, en az 20 yarım iş günü olacak şekilde yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 16– (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise bu derslerde yeniden devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci tekrarlanan uygulamalı/pratik derse yeniden devam etmek zorundadır.

 

Ön koşul

MADDE 17– (1) Fakültede her eğitim-öğretim yılında uygulanan bütün teorik, pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Klinik uygulamaya başlamadan önce ilgili ana bilim dalı tarafından gerekli önlemler alınır.

(2) Eğitim-öğretim programlarının sürdürülebilmesi için Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 18- (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, kurtarma sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavıdır. Sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili Ana Bilim Dalının önerisi ile Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlıkça ilan edilir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve Dekanlıkça ilan edilir.

(5) Öğrenciler sınava; ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(6) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş, o derse kayıt yaptırmış ve devam şartını yerine getirmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

 (7) Gerekli durumlarda yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır. Haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ara sınavlar

MADDE 19– (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavıdır ve ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir.
 2. b) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili Ana Bilim Dalı Kurul kararı ile belirlenerek Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilan edilir.
 3. c) Ara sınavların aritmetik ortalamasının ders geçme puanına katkısı %40’tır.

ç) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

 1. d) Ara sınav sonuçları sınav yapıldıktan en geç on gün sonra ilan edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları

MADDE 20– (1)Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yılsonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmek için;

a)Teorik ve pratik/uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; teorik derslerin en az %70’ine, klinik/pratik uygulamaların ise en az %80’ine katılmak,

 1. b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılmak,
 2. c) Klinik/pratik uygulamalı derslerin ve klinik/pratik uygulamalarından başarılı olmak,

gerekir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurularak tek bir not puanı verilir.

(3) Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, yarıyıl sonu/yılsonu sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

(4)Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının ders geçme puanına katkısı %60’tır.

(5) 18. madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.

 ç) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Klinik uygulama (staj) sonu sınavı

Madde 21- (1) Klinik uygulama sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Klinik uygulama sürelerinin en az %80’ine katılmak ve klinik uygulamalarda başarılı olmak gerekir.
 2. b) Klinik uygulama sonu sınavı klinik uygulama süresi içinde ilgili ana bilim dalınca teorik olarak yazılı ve sözlü yapılabilir.
 3. c) Klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, klinik uygulama süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

ç) Öğrencilerin klinik uygulama sonu sınavından geçebilmeleri için klinik uygulama sonu sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altında not alanlar klinik uygulama tekrarı yaparlar.

 1. d) Klinik uygulama sonu sınavının geçme puanına katkısı %100’dür.
 2. e) Klinik uygulama sonu sınavlarına girebilmek için 18. madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.
 3. f) Klinik uygulama sonu sınavına girmeye hak kazanamayan 5. sınıf öğrencileri klinik uygulama tekrarına kalırlar.

Bütünleme sınavları

MADDE 22– (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
 2. b) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl sonu/yılsonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

c)Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, bütünleme sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki notlarda bütünleme sınavı başarısız olarak değerlendirilir ve FF notu verilir.

ç) Bütünleme sınavlarına girebilmek için 18. madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.

 1. d) Klinik uygulama sonu bütünleme sınavından başarısız olan 5. sınıf öğrencileri klinik uygulamayı gelecek eğitim öğretim döneminde tekrar alırlar.
 2. e) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır. 

Kurtarma sınavı

MADDE 23– (1) Kurtarma sınavı; bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece bir dersten başarısız olan ve FF harf notu veya 2.00 katsayısının altı veya geçme notu 60 puanın altında olan öğrencilerinin girebileceği sınavdır.

(2)Derse devam etmiş ve dersin pratik uygulamalarını başarı ile tamamlayıp dersin teorik kısmından başarısız olmuş öğrencilere her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere kurtarma sınav hakkı verilir.

(3)Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, kurtarma sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki puanlar başarısız olarak değerlendirilir ve FF notu verilir.

(4) Kurtarma sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.

(5) Bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere kurtarma sınav hakkı tanınmaz.

(6) Kurtarma sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde öğrenci işlerine transkriptleri ve yazılı dilekçeleriyle müracaat ederek bu haktan yararlanırlar. Kurtarma sınavı ilgili dersin öğretim üyesinin belirleyeceği bir tarihte bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlamasından en geç on beş gün öncesine kadar yapılır ve sonuçları açıklanır.

(7)Bu sınavdan alınan not Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir.

Mazeret sınavı

MADDE 24– (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlara katılamayan ve sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü hâlinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, yarıyıl/yılsonu veya klinik uygulama sonu sınavlarından önce belirlenecek bir günde, mazeret sınavı yapılır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Notlar ve katsayıları

MADDE 25– (1) Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Fakültede yarıyıl sonu/yılsonu, bütünleme, klinik uygulama sonu ve kurtarma sınavlarında geçme baraj notu 60 ve üzeri puandır. Bu sınavlardan 60 puan altı alınmasında ilgili ders/klinik uygulama başarısız sayılır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl / yılsonu, bütünleme ve kurtarma sınav puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır. Klinik uygulama sonu sınavı ve klinik uygulama sonu bütünleme sınavının geçme puanına katkısı %100’dür.

(2) Ders başarı notlarını ifade eden ham notlar, başarı notu, katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

SÖZEL HARF NOTU PUAN ARALIĞI AĞIRLIK KATSAYISI

 MÜKEMMEL AA 90-100 4,0
PEKİYİ BA 85-89 3,5
İYİ BB 75-84 3,0
ORTA CB 70-74 2,5
GEÇER CC 60-69 2,0
BAŞARISIZ FF 59 ve altı 0,0

 

(3) İkinci fıkradaki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

 1. a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin başarı notunun YT, CC veya üstünde olması gerekir.
 2. b) FF notu alan öğrenci başarısız sayılır ve bu dersi/klinik uygulama verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
 3. c) DZ derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

ç) YT ve YZ notları; müfredatta not ortalamalarına katılması gerekli görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve o dersi tekrar eder. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra merkezî yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerin, önceki kurumda elde etmiş oldukları kazanımlardan harf notu karşılığı belli olmayan notlar için de YT harf notu kullanılır.

 Not ortalaması

MADDE 26– (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Yıl ağırlıklı not ortalaması(YANO), öğrencinin o eğitim-öğretim yılında kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması(GANO), öğrencinin Fakülteye kayıt olmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler, genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınavlara itiraz ve not düzeltme

MADDE 27– (1) En az üç kişiden oluşan jüri veya sınav komisyonu önünde yapılan sınavlar hariç olmak üzere, sınavlara itiraz, Fakülte yönetimine, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Belirlenen süre dışında sınav sonuçlarına yapılan yazılı itirazlar, Dekanlık tarafından incelenir. Mazeretin geçerli görülmesi halinde itirazlar, dersi veren öğretim elemanının incelemesini müteakiben Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim elemanının sınav sonuçlarını hatalı ilan etmesi ya da sistem kaynaklı hatalar nedeniyle yapılacak not değişikliği talepleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 Mezuniyet

MADDE 28– (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için;

 1. a) Eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönerge hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması,
 2. b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını tamamlaması,
 3. c) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlaması ve ilişiği kesilmemiş olması,

gerekir.

Diplomalar

MADDE 29– (1) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

 1. a) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.
 2. b) Diş Hekimliği Diploması (yüksek lisans düzeyinde): Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.

(2) Diplomasını kaybedenlere üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı defa düzenlendiği bilgisini içeren diplomanın 2 nci nüshası düzenlenir.

(3) Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye diplomanın teslimine kadar geçici mezuniyet belgesi düzenlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme

MADDE 30– (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu ilgili birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

 Engelli öğrenciler

MADDE 31– (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu yönergenin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, sınavlara girmek zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

 Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 32– (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmalıdır. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 Kayıt silme veya sildirme

MADDE 33– (1) Aşağıda sayılan hallerde yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

 1. a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
 2. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
 3. c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına kayıtlı olması.

(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın ilişiği kesilir.

 Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 34– (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

 Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 Yürürlük

MADDE 36– (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 37– (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2023

Hızlı Erişim

Skip to content