Yasalar ve Yönetmelikler

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE1– (1) Bu Yönergenin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE2– (1) Bu Yönerge, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE3– (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE4– (1) Bu Yönergede geçen;

 1. a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerin çalışmalarının tümünün değerlendirmeye alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ölçü birimini ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. b) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünü,
 3. c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanını,

ç) Dekan: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

 1. d) Ders kredisi: Bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,
 2. e) Ders sorumlusu: Bir yarıyıl/yıl içinde teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri derslerin sorumlu öğretim üyesini,
 3. f) Fakülte: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
 4. g) Fakülte Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) İntibak Komisyonu: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,

 1. h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

ı) ÖİDB: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

 1. i) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
 2. j) Rektörlük: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. k) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak seçilen danışmanca onaylanan dersleri,
 4. l) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
 5. m) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
 6. n) Üniversite Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 7. o) Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ö) Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda olduğu dersleri, ifade eder.

 1. p) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını
 2. r) YANO: Yarıyıl/Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Kayıt, Yatay Geçiş, Ders İntibak İşlemleri, Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Ders Kayıtları ve Kayıt Dondurma

 

İlk kayıt

MADDE5– (1) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt hakkı kazanan adaylar, üst kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle e-devlet üzerinden ya da şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırırlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Diş Hekimliği Fakültesine kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini öğrenmeye ve icra etmeye engel bir durumu olmaması gerekir. Bu koşulun aday öğrencilere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ile ilgili kurulca sınavlara başvuru sırasında uygun bir şekilde duyurulması sağlanır. Ancak, öğrenimi sırasında mesleğini öğrenmesine veya icra etmesine engel teşkil edecek bir sağlık özrü ortaya çıkan öğrencilerden, Yönetim Kurulu kararı ile sağlık kurulu raporu istenebilir. Raporunun olumsuz olması halinde durum, değerlendirilmek üzere üst yönetime iletilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

 

Yatay geçiş

MADDE6 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili yönerge hükümlerine göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Ders İntibak işlemleri

MADDE7– (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Diş Hekimliği Fakültesi’ne kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, Fakülte İntibak Komisyonu’nun görüşleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. İntibak işlemlerinde yürürlükte olan ilgili yönerge/yönetmelik esas alınır.

 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE8– (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz.

 

Ders Kayıtları

MADDE9– (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders programını yapar, danışmanının ders programını onaylaması ile kaydı yenilenir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde ders kaydı yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, pratik, klinik dersler ve sınavlara katılma ile klinik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(3) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere 60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300AKTS’dir.

(4) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir.Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

(5) Diş Hekimliği Fakültesinde yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Bir dersi normal yarıyıl/ yılda alamayan öğrenciler ile bir dersten FF ve NA alan öğrenciler bu derse, dersin tekrar verildiği ilk yarıyıl/yılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Dersler, klinik uygulama ve staj programları eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Yeni kayıt olan ve kaydını yenileyen öğrenci o yarıyıl/yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.

 

Muafiyetler

MADDE10– (1) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk bir ay içinde yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Dil muafiyet sınavı ile Bilgisayar dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlarda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

(2) Bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı iken, ÖSYM sınavına girerek tekrar üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için, muaf olmak isteğiyle Dekanlığa her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren ilk hafta içinde dilekçe, transkript ve ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvuruda bulunabilirler. Konu, başvuruyu takiben bir hafta içinde ilgili dersleri vermekle görevlendirilmiş bir Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilir ve daha sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini belirler. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmelidir. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

 

Kayıt dondurma      

MADDE11– (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim süresi

MADDE12– (1) Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim programının süresi her biri bir ders yılı olmak üzere beş yıl olup azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik hakkı devam eder.

 

Öğretim dili

MADDE13– (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı derslerde tamamen veya %30 yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. İsteyen öğrencilere Diş Hekimliği Fakültesinin uygun görmesi halinde, kontenjan dâhilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

 

Öğrenci danışmanlığı

MADDE14– (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için eğitim-öğretim yılı başında Dekanlık tarafından bir danışman görevlendirilir. Engelli öğrenciler için ayrı bir danışman atanır. Danışman mezun oluncaya kadar öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

 

Dersler

MADDE15– (1) Dersler, zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

3) Seçmeli dersler, bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak seçilen, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği ve mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.

4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirlenen derslerdir. Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu derslerin sınavlarına girerek mezuniyete kadar başarmak zorundadır.

(5) Ulusal ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerine denk gelen derslerin telafileri en yakın cumartesi ve/veya pazar günlerinde yapılabilir.

 

Eğitim-Öğretim Programı Ve Yürütme İlkeleri

MADDE16– (1) Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe giren, akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yarıyıl/yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsamaktadır. Program, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve müfredattaki dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir. Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretimin koordinasyonu, Dekan’ın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile dekan yardımcılarından birisi Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Başkanı olarak görevlendirilir. Dekan’ın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile her sınıf için bir öğretim üyesi Eğitim-Öğretim Koordinatörü olarak görevlendirilir.Eğitim-Öğretim Koordinatörlerin görevleri Dekanlık tarafından hazırlanacak olan uygulama esasları ile düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.Öğrencinin mezun olabilmesi için 300 AKTS kredi ders alması gerekir.

(3) Eğitim-Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

 1. a) Program bilgi paketinde, program hakkında genel bilgi, diploma programına ait genel hükümler, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.
 2. b) Ders bilgi paketinde, dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS, öğrenci işyükü tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(4) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim öğretimin uygulanmasında;

 1. a) Preklinik Eğitimi (1., 2. ve 3. sınıflar): Hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Laboratuvar ve pratik uygulama; 1, 2 ve 3. sınıflarda mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir. Üçüncü sınıfın bahar dönemimde, ilk üç yılda mesleki dersler kapsamında edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere klinik gözlem yapılmaktadır. Bu klinik gözlemlerin süresi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 1., 2. ve 3. sınıflarda laboratuar/pratik uygulamalarda ve teorik derslerde devam zorunludur. Tüm derslerde devamlılık elektronik yoklama ile kayıt altına alınır. Elektronik yoklama kaydı alınırken öğrenciler yüzlerinin tanınır bir biçimde ekranda çıkmasından sorumludurlar. Kameranın öğrenci kartı ile kapatılması, kamera karşısına geçilmeden veya birden fazla öğrencinin toplu halde kamera karşısına geçmesi durumlarında oluşturulan yoklama kayıtları silinmektedir. Yoklama kartını bir başkası aracılığı ile yoklama cihazlarına okutturan ve bu duruma yardım eden öğrencilerin tespiti sonucunda ilgili öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeretler de (rapor vb.) dâhil olmak üzere teorik saatlerin %30’undan, laboratuvar/pratik saatlerin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına ve tek ders sınavına alınmaz. Tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyılı/yılsonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından ilan edilir. 1., 2. ve 3. sınıflarda, laboratuar/pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, ilgili dersin laboratuvar/pratik uygulamaları için aranan asgari koşulları verilen sürede tamamlayarak yerine getirmiş olmaları/teslim etmeleri zorunludur. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, laboratuvar/pratik çalışmanın sonunda, eğitim öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine bütünleme hakkı verilir. Laboratuvar/pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan ve sonucunda bütünleme hakkı kazanamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersi gelecek eğitim öğretim yılında tekrar eder. 1., 2. ve 3. sınıflarda laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde laboratuvar/pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları Eğitim öğretim yılı başında, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.
 2. b) Klinik Uygulamalı Eğitim (4. ve 5. sınıf): Anabilim dalları temelinde ayrılmış önceden belirlenmiş sürelerde hasta uygulamalı süreçleri kapsar. Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıf klinik ağırlıklıdır. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanır. Derslerde devamlılık elektronik yoklama ile kayıt altına alınır. Elektronik yoklama kaydı alınırken öğrenciler yüzlerinin tanınır bir biçimde ekranda çıkmasından sorumludurlar. Kameranın öğrenci kartı ile kapatılması, kamera karşısına geçilmeden veya birden fazla öğrencinin toplu halde kamera karşısına geçmesi durumlarında oluşturulan yoklama kayıtları silinmektedir. Yoklama kartını bir başkası aracılığı ile yoklama cihazlarına okutturan ve bu duruma yardım eden öğrencilerin tespiti sonucunda ilgili öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeretler de dâhil olmak üzere, teorik saatlerin %30’undan, uygulama/staj saatlerin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu, staj sonu ve bütünleme sınavına ve tek ders sınavına alınmaz. Tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.4. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi derslerinin klinik/pratik uygulamaları ile 5. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (Staj), Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Staj), Endodonti (Staj), Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (Staj), Ortodonti (Staj), Pedodonti (Staj), Periodontoloji (Staj) ve Protetik Diş Tedavisi (Staj) derslerinin klinik/pratik uygulamaları gruplar halinde dönüşümlü olarak klinikte yapılır. 4. ve 5. sınıfların klinik uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirlenir. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca eğitim öğretim yılı başında iki hafta içinde ilan edilir. Öğrenciler 4. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi derslerinden yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yapmakla yükümlü oldukları klinik/pratik çalışmalarını, ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. 4. sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan 4. sınıf öğrencisi bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan 4. sınıf öğrencisi başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar eder. Telafi süresi verilmediği durumlarda öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar eder. 5. sınıfta Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (Staj), Restoratif Diş Tedavisi (Staj), Endodonti (Staj), Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (Staj), Ortodonti (Staj), Pedodonti (Staj), Periodontoloji (Staj) ve Protetik Diş Tedavisi (Staj) kliniklerinde staj sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, staj süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur. 5. sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını eğitim öğretim döneminde staj süresi içinde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci staj sonu sınavına giremez ve gelecek eğitim öğretim yılında stajı tekrar eder. 5. sınıfta staj sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci staj süresi içinde ilgili anabilim dalınca sözlü ve yazılı olarak teorik ve anabilim dalınca uygun görüldüğü takdirde, önce staj sonu pratik sınavına alınır. Sözlü sınavda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir. Staj sonu pratik sınavda değerlendirme başarılı/başarısız olarak yapılır. Staj sonu pratik sınavında başarılı olan öğrenci, sözlü ve yazılıdan oluşan teorik sınava girme hakkı kazanır. Staj sonu pratik sınavında başarılı olamayan öğrenci staj sonu teorik sınava giremez ve staj sonu bütünleme sınavına kalır. Staj sonu teorik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin staj sonu pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve staj sonu bütünlemede sadece teorik sınava girer. Staj sonu bütünlemede staj sonu pratik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci, gelecek eğitim öğretim yılında stajı tekrar eder. Staj sonu bütünlemede teorik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci gelecek eğitim öğretim yılında stajı tekrar eder. Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders uygulaması yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya uygulama için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

 

Öğretim yılı

MADDE 17– (1) Klinik öncesi sınıflarda (1, 2, 3. sınıflar) eğitim-öğretim yılı, güz, bahar yarıyılı ara sınavlar dahil olmak üzere en az otuz haftadan oluşur.

(2) Klinik sınıflarda (4., 5. sınıflar) teorik dersler eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı ara sınavlar dahil olmak üzere en az otuz haftadan oluşur.

(3) 4. ve 5. sınıfların klinik (pratik) uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünce belirlenir. 4 ve 5. sınıfta klinik çalışma süresi en az 18 yarım iş günü olacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca devam ettirilir. Protetik Diş Tedavisi ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisinin klinik (pratik) uygulama süresi iki grup halinde, en az 36yarım iş günü olacak şekilde yapılır.

 

Ders tekrarı

MADDE 18– (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

(2)Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise bu derslerde yeniden devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci tekrarlanan uygulamalı/pratik derse yeniden devam etmek zorundadır.

 

Ön koşul

MADDE 19– (1) Diş Hekimliği Fakültesinde her eğitim-öğretim yılında uygulanan bütün teorik, pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Klinik uygulamaya başlamadan önce ilgili ana bilim dalı tarafından öğrencinin yeterliliği konusunda gerekli önlemler alınır.

(2) Eğitim-öğretim programlarının sürdürülebilmesi için Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

 

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 20- (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavıdır. Sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili Anabilim Dalının önerisi ile Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlıkça ilan edilir.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir.

(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(6) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(7) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.

(8) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(9) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve FF notu verilir. Haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Ara sınavlar

MADDE 21–(1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavıdır ve ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir.
 2. b) Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenerek Eğitim-öğretim Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan en az 10 gün önce ilan edilir.
 3. c) Ara sınavların aritmetik ortalamasının ders geçme puanına katkısı %40’tır.

ç) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

 1. d) Ara sınav sonuçları sınav yapıldıktan en geç on gün sonra ilan edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

 

Yarıyıl sonu/Yılsonu sınavları

MADDE 22–(1)Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yılsonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmek için;

a)Teorik ve pratik/uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; teorik derslerin en az %70’ine, klinik/pratik uygulamaların ise en az %80’ine katılmak,

 1. b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılmak,
 2. c) Klinik/pratik uygulamalı derslerin ve klinik/pratik uygulamalarından başarılı olmak,

(2) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurularak tek bir not puanı verilir.

(3) Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, yarıyıl sonu/yılsonu sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

(4)Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının ders geçme puanına katkısı %60’tır.

(5) 16. Madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.

(6) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

 

Staj Sonu Sınavı

Madde 23- (1) Staj sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Staj sürelerinin en az %80’ine katılmak ve klinik uygulamalarda başarılı olmak,
 2. b) Staj sonu sınavı staj süresi içinde ilgili anabilim dalınca teorik olarak yazılı ve sözlü ile yapılması istenirse pratik olarak yapılır.
 3. c) Staj sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı, staj süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

ç) Öğrencilerin staj sonu sınavından doğrudan geçebilmeleri için staj sonu sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altında not alanlar staj tekrarı yaparlar.

d)Staj sonu sınavının geçme puanına katkısı %100’dür.

 1. e) 16. Madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.
 2. f) Staj sonu sınavına girmeye hak kazanamayan 5. sınıf öğrencileri staj tekrarına kalırlar.

 

Bütünleme sınavları

MADDE 24– (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden FF notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
 2. b) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl sonu/yılsonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

c)Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, bütünleme sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki notlarda bütünleme sınavı başarısız olarak değerlendirilir ve FF notu verilir.

ç) 16. Madde kapsamında belirtilen diğer gereklerini başarmak gerekir.

 1. d) Staj sonu bütünleme sınavından başarısız olan 5. sınıf öğrencileri stajı gelecek eğitim öğretim döneminde tekrar alırlar.
 2. e) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

(2) Ön lisans/lisans programlarında bir yarıyılda hangi eğitim-öğretim yılı ve hangi dersler için bütünleme sınavı yapılacağı, Senato tarafından belirlenen koşullara göre yürütülür.

 

Tek ders sınavı

MADDE 25–(1)Tek ders sınavı; bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece bir dersten başarısız olan ve FF harf notu veya2.00 katsayısının altı veya geçme notu 60 puanın altında olan öğrencilerinin girebileceği sınavdır.

(2)Derse devam etmiş ve dersin pratik uygulamalarını başarı ile tamamlayıp dersin teorik kısmından başarısız olmuş öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(3)Öğrencilerin ara sınavları ne olursa olsun, tek ders sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not almaları gerekir. 60’ın altındaki puanlar başarısız olarak değerlendirilir ve FF notu verilir.

(4)Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.

(5) Bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(6)Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde öğrenci işlerine transkriptleri ve yazılı dilekçeleriyle müracaat ederek bu haktan yararlanırlar. Tek ders sınavı ilgili dersin öğretim üyesinin belirleyeceği bir tarihte bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlamasından en geç on beş gün öncesine kadar yapılır ve sonuçları açıklanır.

(7)Bu sınavdan alınan not Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir.

 

Mazeret sınavı

MADDE 26– (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepler kapsamında mazeret kabul edilir.

(2)Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlara katılamayan ve sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü hâlinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavlarından önce belirlenecek bir günde, mazeret sınavı yapılır. Ancak, uzaktan eğitimi yapılan derslerden her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan 0 (sıfır) not almış kabul edilir. Ara sınavlar dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(5) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

 

Muafiyet sınavı

MADDE 27- Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yılbaşında muafiyet sınavları açılabilir.

 

Notlar ve Katsayıları

MADDE 28–(1)Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Fakültede yarıyıl sonu/yılsonu, bütünleme, staj sonu ve tek ders sınavlarında geçme baraj notu 60 ve üzeri puandır. Bu sınavlardan 60 puan altı alınmasında ilgili ders/staj başarısız sayılır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl / yılsonu, bütünleme ve tek ders sınav puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır. Staj sonu sınavı ve staj sonu bütünleme sınavının geçme puanına katkısı %100’dür.

(2) Ders başarı notlarını ifade eden ham notlar, başarı notu, katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

 

SÖZEL HARF NOTU PUAN ARALIĞI AĞIRLIK KATSAYISI

 

MÜKEMMEL AA 90-100 4,0
PEKİYİ BA 85-89 3,5
İYİ BB 75-84 3,0
ORTA CB 70-74 2,5
GEÇER CC 60-69 2,0
BAŞARISIZ DC 50-59 1.5
BAŞARISIZ DD 40-49 1.0
BAŞARISIZ FD 30-39 0.5
BAŞARISIZ FF 29 ve altı 0,0

 

(3) İkinci fıkradaki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

 1. a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
 2. b) Geçmez notlar: FF notudur. FF notu alan öğrenci, bu dersi/stajı verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
 3. c) Devamsız (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

ç) Muaf (M); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ile ilgili dersi vermekle görevlendirilmiş bir Öğretim Elemanının değerlendirmesinin ardından Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.

 

Not ortalaması

MADDE 29– (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Yıl ağırlıklı not ortalaması(YANO), öğrencinin o eğitim-öğretim yılında kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması(GANO), öğrencinin Fakülteye kayıt olmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler, genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

 

Başarı veya Başarısızlık

MADDE 30-(1) Diş Hekimliği Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için o dönemde ortak zorunlu dersler hariç, seçmeli ve zorunlu derslerin tümünden AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan veya karşılığı 2.00 notu veya 60 puan ve üzeri olması gerekir. Her sınıftaki derslerde başarı ara sınavların aritmetik puan ortalamasının %40 katkısı ile yarıyıl /yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının(60 ve üzeri puan almak şartı ile)%60 katkısının toplanması sonucunda ortaya çıkan puanın 60 ve üzeri olması ile sağlanır. Bir ve birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler. Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.

 

Sınavlara itiraz ve not düzeltme

MADDE 31– (1) En az üç kişiden oluşan jüri veya sınav komisyonu önünde yapılan sınavlar hariç olmak üzere, sınavlara itiraz, öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Belirlenen süre dışında sınav sonuçlarına yapılan yazılı itirazlar, Dekanlık/Müdürlük tarafından incelenir. Mazeretin geçerli görülmesi halinde itirazlar, dersi veren öğretim elemanının incelemesini müteakiben Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim elemanının sınav sonuçlarını hatalı ilan etmesi ya da sistem kaynaklı hatalar nedeniyle yapılacak not değişikliği talepleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

 

Mezuniyet

MADDE 32– (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

 1. a) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönerge hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak,
 2. b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’liktoplam kredi miktarını tamamlamak,
 3. c) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak. GANO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

 

Diplomalar

MADDE 33– (1) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

 1. a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.
 2. b) Diş Hekimliği Diploması (yüksek lisans düzeyinde): Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.

(2) Diplomasını kaybedenlere diplomaları yeniden düzenlenerek verilir. Düzenlenen bu diplomaya kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır. Diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye diplomanın teslimine kadar geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme

MADDE34– (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu ilgili birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

 

Engelli öğrenciler

MADDE 35– (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu yönergenin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, sınavlara girmek zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

 

Özel öğrenciler

MADDE 36- (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya Üniversitenin işbirliği protokolü olan yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, aynı düzeyde ders ve uygulamalara Üniversitede katılarak kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükleri yerine getiren öğrencidir.

(2) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararıyla başvuru yapabilirler.

(3) Özel öğrencilik başvuruları, Senato tarafından belirlenen raporlardan/belgelerden herhangi birinin sunulması durumunda ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilebilir. Bu rapor ve belgeler şunlardır:

 1. a) Son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen sağlık raporu,
 2. b) Son 6 ay içerisinde alınmış bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olduğunu belgeleyen sağlık raporu,
 3. c) Ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler için Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu,

ç) Öğrencinin ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ailesine ilişkin sağlık raporu.

(4) Diğer durumlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını, yıllık okutulan derslerin ise en az bir yılını tamamlayan öğrenciler özel öğrencilik için başvuruda bulunabilirler.

(6) Sağlık sorunları nedeniyle başvuruda bulunacak öğrencilerin onaylı heyet raporları kabul edilir.

(7) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde güz ve bahar yarıyılı başında yapılır.

(8) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.

(9) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %3’ünü geçemez.

(10) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili kurulların önerisi ve Senato tarafından özel öğrenciliğin devamı yönünde karar alınabilir.

(11) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yönergede belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

(12) Özel öğrenci olarak başvurabilmek için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.

(13) Özel öğrenci statüsünden yararlanacak öğrenci için ilgili birim tarafından akademik danışman atanır.

(14) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun diplomasını alır.

(15) Özel öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülenler kredi olarak transfer edilir.

(16) Özel öğrenciler, Üniversitede alıp başarısız olduğu ders/dersleri, açıldığı yarıyılda tekrar almak zorunda değildir.

(17) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu Üniversitedeki eğitim programına göre, Üniversitede ders seçebilir. Öğrenci bulunduğu sınıfın zorunlu olan tüm derslerini almak zorunda değildir.

 

İlişik kesme ve ayrılma                                          

MADDE 37– (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur.

 

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 38– (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmalıdır. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 39– (1) Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

 1. a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
 2. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
 3. c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına kayıtlı olması.

(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın ilişiği kesilir.

 

Öğrenci değişim programları

MADDE 40– (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

 

Tebligat

MADDE 41– (1) Her türlü tebligat, öğrencinin ilk kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

 

Disiplin

MADDE 42– (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

 

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 43– (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44–(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 45–(1) Bu YönergeAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 46– (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hızlı Erişim